Obwieszczenie Burmistrza Pszczyny: Na podstawie art. 17 pk. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (..) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Pszczynie Uchwały Nr XXXIV/381/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków, wraz ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Rady Miejskiej w Pszczynie Nr XLIV/505/18 z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków.

Obszar objęty przystąpieniem obejmuje powierzchnię sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków w granicach geodezyjnych sołectw. Granicę obszarów objętych uchwałą przedstawiono na załączniku graficznym zamieszczonym wraz z obwieszczeniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pszczynie www.bip.pszczyna.pl oraz na stronie internetowej www.pszczyna.pl (w zakładce gospodarka przestrzenna).

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie na adres Urzędu Miejskiego w Pszczynie,ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz za pomocą komunikacji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - w terminie do 13 listopada 2018r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie proszę o dołączenie do wniosku kserokopii mapy ewidencyjnej, na której zaznaczona jest nieruchomość, której dotyczy wniosek.

Jednocześnie proszę o podanie we wniosku - wskazanie nieruchomości (nr działki, karta mapy) na których jest i będzie prowadzona działalność rolnicza.

Jako wniesienie na piśmie uznaje się również wnioski złożone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DZ. U. z 2017r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem zaufanym.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Pszczyny.

Z up. Burmistrza - Barbara Sopot-Zembok Zastępca Burmistrza

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u