Szanowni Państwo, apeluję i proszę wszystkich właścicieli, użytkowników i zarządców gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o wykonanie obowiązku ich konserwacji i bieżące utrzymanie w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód. Na zakres robót związanych z utrzymaniem rowów i drenażu składa się głównie: wykaszanie, usuwanie zakrzewienia, odmulanie dna rowu, naprawa wylotów drenarskich. Rowy stanowią ciąg sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymywania powoduje zagrożenie podtopieniowe. Ważnym jest, aby konserwacja urządzeń melioracyjnych dokonywana była na całej długości. Konserwacja rowu melioracyjnego położonego wyżej nie spowoduje spływu wód w sytuacji, gdy dolny odcinek nie będzie zapewniał właściwego utrzymania końcowych odcinków rowów. Czytaj dalej KLIKwLINK

Z budżetu gminy nie mogą być finansowane obowiązki spoczywające na właścicielach nieruchomości. W sytuacji nie wywiązywania się z obowiązków określonych ustawą, decyzję zobowiązującą do wykonania konserwacji rowów wydaje Starostwo Powiatowe w Pszczynie. Jeśli którykolwiek z właścicieli korzystających z danego rowu melioracyjnego ma zastrzeżenia, co do wykonywania obowiązku utrzymania tego rowu przez innych właścicieli tegoż rowu, powinien zwrócić się z wnioskiem do starosty o wydanie stosownej decyzji określającej wykonanie tego obowiązku. Problem przymuszenia do udrożnienia rowu leży w gestii jednego z właścicieli rowu (w drodze powództwa cywilnego) bądź Starosty pszczyńskiego, jako organu właściwego w wyżej wymienionej sprawie.

W myśl art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. prawa wodnego (Dz. U. 2015r., poz. 469), utrzymywanie urządzeń wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a jeśli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej - do tej spółki.

Jeżeli obowiązek, o którym mowa powyżej, nie jest wykonywany, to organ właściwy do wydania pozwolenia wydnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntów, szczegółowe zakresy i terminy ich wykonania.

Mając na uwadze powyższe proszę o prawidłowe wykonanie wynikających z przepisów prawa obowiązków w zakresie właściwego utrzymania rowów.

 

Burmistrz Pszczyny

Dariusz Skrobol

Copyrights by brzezce.info © 2016. stat4u